HÖSTMÖTEN

 

HÖSTMÖTE

ÖRNSKÖLDSKATTEN har ett medlemsmöte varje år, enligt stadgarna, innan november månads utgång.

Detta är klubbens sista Höstmöte så punkt 6 och 7 faller bort.

 

INBJUDAN

 

Dagordning

1. Val av ordförande att leda mötet
2. Val av sekreterare för höstmötet
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Fråga om höstmötet blivit behörigen kallat
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av årsavgiften
7. Val av delegater till SVERAKs årsmöte
8. Motioner till SVERAK

9. Övriga frågor

Välkomna vi bjuder alltid på fika! Styrelsen

 

 

Protokoll